Niels Ole D Nielsen

 

Kastanievænget 66, 7800 Skive. Tlf. 97525250. NODN@skivekommune.dk

Medlem af følgende udvalg:

Økonomiudvalget

Teknik- og Miljøudvalget
Skive Tekniske skoles bestyrelse
Vurderingsankenævnet

Jeg er 50 år, gift med Lene i 23 år, og bor på Kastanievænget 66. Da jeg lærte Lene at kende havde hun 2 børn, Diana (35 år)og Martin (29 år)og siden har vi fået Daniel (23 år)og Mathias (19 år). I min fritid dyrker jeg motionsløb, gerne længere distancer.

Jeg er uddannet elektriker i 1985 og uddannet fritidspædagog i 1989. Desuden har jeg taget en PD i almen pædagogik, uddannet mig til idrætslærer og taget en motorikinstruktøruddannelse. Jeg er lige nu i gang med at tage en PD i ledelse, en uddannelse jeg håber, jeg er færdig med i 2015. Jeg har været leder af Dalgasskolens/Ådalskolens SFO siden 1991. Fra 1.10.2014 er jeg konstitueret som skoleleder. Skolen er en fantastisk god arbejdsplads med masse af visioner og nogle rigtig gode og dygtige kollegaer, søde børn og fantastiske forældre. Desuden arbejdede jeg i en årrække fra 1980-1995 som klubmedarbejder på Tambohus i ungdomsklubben.

Min politiske løbebane startede i 1983, hvor jeg meldte mig ind i DSU og Socialdemokratiet. Jeg var formand for DSU i 1985 og var formand for partiet i 3 år i midten af 90'erne. Fra 1992-2000 sad jeg i Egeris menighedsråd, hvilket jeg vil anbefale til andre at prøve. Det var en rigtig god tid. I 1989 prøvede jeg at komme i Skive byråd som DSU's repræsentant, men jeg manglede 10 stemmer. I 2005 prøvede jeg igen, og igen manglede jeg 10 stemmer og blev 1. suppleant. I november 2009 prøvede jeg så igen og blev valgt. Ved valget i 2013 blev jeg genvalgt.

Læs mere på min hjemmeside her nodn.dk
Følg mig på Facebook facebook.com/niels.o.nielsen.7

 

Nogle af mine mærkesager ved Skive Kommune:

1. Erhvervspolitik

Jeg ser en aktiv erhvervspolitik som grundlaget for, at vi får skabt vækst i Skive Kommunen, så vi får råd til at gøre den til et endnu bedre og endnu mere attraktiv sted at være. Derfor skal vi:

 • ·sikre, at er hvervslivet har optimale vilkår, så vi kan tiltrække flere arbejdspladser til området. Samtidig skal de gode vilkår være med til at fastholde de virksomheder, der allerede er etablerede i Skive kommune. Derved styrkes skattegrundlaget, og vi får bedre mulighed for at investere i de tiltag, der er med til at gøre Skive kommune til en god og spændende kommune at leve i.

 

Skabe vækst og investere i arbejdspladser og gøre kommunen til et endnu mere interessant sted at bo. Derved øger vi chancen for, at vi kan fastholde de borgere, som overvejer at fraflytte kommunen, og vi forbedre mulighederne for, at vi kan få nye borgere til at flytte hertil. Dette vil forbedre Skive Kommunes økonomi og skabe et billede af en kommune i udvikling, der kan få virksomheder til at vælge Skive frem for de omkringliggende kommuner. Dette er der brug for i en tid, hvor vi har det svært i kommunen med virksomheder der forsvinder, vigende befolkningstal og faldende børnetal.

2. Teknik og miljø

Udviklingen af Skive by og infrastrukturen i kommunen er vigtig, hvis vi skal gøre den attraktiv for virksomheder og borgere at flytte til. Derfor skal vi:

 • skabe nye spændende boligområder, som kan tiltrække nye borgere.

 • fortsætte udviklingen af den indre by.

 • bakke op om de initiativer, som lokale engagerede borgere tager i forbindelse med udviklingen af deres lokalområde. F.eks. har lokale kræfter gang i udviklingen af Dalgas, Brårup, Breum, Roslev og Balling, og det er vigtigt, at man fra kommunal side her bakker op om trafiksikkerhed, by forskønnelse, kulturelle tiltag og meget mere.

 • åbne hele Ådalen som et sammenhængende naturområde med stisystemer fra Herningvej til Skive Havn. Vi skal realisere Å-planen med boliger, forretninger, cafeer og andre tiltag, der skaber liv i og omkring åen.

 • på alle relevante steder i kommunen have styr på højvandssikringen.

 • sørge for at hullede veje i Skive Kommune skal være historie. Vi får nu ordnet alle kommunens vej ude på landet, men vi skal også have lavet dem inde i byen.

 • have fjernet faldefærdige boliger i kommunen.

 • værne om kommunens sidste gamle bygninger.

 • have sikre skoleveje med ordentlige cykelstier.

 • have vedligeholdt vores by udsmykning.

 

3. Børne- social og ældreområdet.

Styrkelse af børne- og skoleområdet:

Børn af i dag, er det råstof, som morgendagens samfund skal bygges op af.

 • Derfor vil jeg arbejde for, at taksterne i SFO’erne sættes ned, når åbningstiden reduceres på grund af den nye folkeskolereform. Normeringen må ikke sænkes nævneværdigt, da den i forvejen er meget lav. Det skal ikke længere være børnefamilierne, der står for skud, når budgetterne ikke kan nå sammen.

 • Derfor vil jeg kæmpe for, at der ikke spares inden for daginstitutioner og skoler.

 • Derfor vil jeg arbejde for, at der er ordentlige normeringer i daginstitutionerne, og børnene skal møde kvalificerede og ansvarlige voksne, som støtter dem i deres udvikling, trivsel og selvstændighed i ordentlige fysiske ramme.

 • Derfor skal vi fortsat have en folkeskole, hvor alle børn gives mulighed for et højt fagligt niveau, der bygger på og går hånd i hånd med den personlige og sociale udvikling.

 

Handicapområdet:

Indsatsen for alle borgere med handicap skal hvile på princippet om lige mu­lig­heder for alle, og skal for den enkelte opleves som helhedsorienteret og sam­menhængende. Udviklingen af indsatsen skal baseres på en videreudvikling af Skive Kommunes handicappolitik og skal foregå i tæt samarbejde mellem byrå­d, handicapråd og handicaporganisationer. Derfor vil jeg arbejde for:

 • at den høje kvalitet i de tidligere amtslige institutioner kan bevares.

 • at styrke og udvikle retten til en selvstændig tilværelse på egne præmisser og med størst muligt indhold og kvalitet i livet for den enkelte og dennes pårørende. Det er derfor vigtigt, at per­soner med handicap får muligheder for at deltage og bidrage inden for alle kom­munens sektorer. Alle personer med handicap skal ses som borgere med res­sour­cer, som kan og skal udvikles og bruges optimalt.

 • at vi i Skive kommune har særlige dag- og aflastningstilbud, og der skal fortsat satses intenst på oprettelse af udviklende bofællesskaber til unge/yngre fysisk handicappede. I bofællesskaber skal der være personale med relevante uddannelser og med fast tilknytning til det enkelte bofællesskab.

 • at alle nye bygninger, anlæg og udearealer er tilgængelige for alle borgere, også dem med funktionsnedsættelse. Samtidig skal eksisterende offentlige betjenende bygninger, anlæg og udearealer gøres tilgængelige.

Bedre forhold for vores ældre medborgere:

Vores ældre medborgere har i mange år arbejdet for, det velfærdssamfund vi lever i i dag. Derfor skal de også have lov til at nyde godt af dette arbejde og have mulighed for at leve et værdigt liv. For at sikre dette og sikre de ældre mulighed for tryghed og trivsel i deres alderdom vil jeg bl.a. arbejde for:

 • Ordentlige forhold for de ældre i Skive kommune. Herunder ordentlig rengøring og hjemmehjælp. Hjemmehjælpen skal gives efter behov, som løbende vurderes i et samarbejde mellem brugerne og hjemmehjæl­pen.

 • At der tages udgangspunkt i den enkelte ældres ressourcer, behov og personlighed.

 • At der er et godt samarbejde med de pårørende.

 • At lokalcentrene udgør et omdrejningspunkt af høj kvalitet for et aktivt ældreliv.

 • Flere egnede ældreboliger.

 • At politikerne lever op til værdien ”ordentlighed” i forholdet til borgerne

 • Tryghed og omsorg for de svageste ældre.

 • Hjælp i tide til de daglige praktiske opgaver, man ikke mere kan udføre selv.

 • Hurtig visitering ved udskrivning fra hospital.

 • Styrkelse og udbygning af brugerindflydelse.